REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WW STORE (wwstore.eu)

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego na stronach www.wwstore.eu

2. Sklep WWSTORE jest własnością WONDERS S.C. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 28, 00-558 NIP: 7010832987 zwaną dalej „Sklepem”).

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż odzieży, obuwia, biżuterii i przedmiotów użytkowych.

4. Klientami Sklepu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lecz wyposażone w zdolność prawną. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług Sklepu mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. (zwane dalej „Klientem”).

5. Sklep prowadzi swoją działalność zarówno na terenie Polski jak i prowadzi wysyłkę towarów zagranicę.

6. Do pełnego korzystania z usług Sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego posiadającego co najmniej dostęp do łącza internetowego oraz przeglądarką internetową.

II. OFERTA

1. Wszystkie podane ceny wyrażone są domyślnie w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba, że użytkownik zmieni walutę na EUR w ustawieniach.`

2. Jeżeli Klient przegląda stronę internetową Sklepu z urządzenia znajdującego się poza Rzeczpospolitą Polską, domyślnym ustawieniem waluty jest euro (EUR), chyba że ustawienia lub właściwości urządzenia Klienta, oprogramowania lub sieci mają wpływ na odczyt lokalizacji urządzenia przez Sklep.

2. Cena nie zawiera kosztów dostawy, którą są doliczane do ostatecznego kosztu zamówienia w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, wartości zamówienia i obowiązujących w dniu zamówienia promocji związanych z kosztami dostawy. Klient składając zamówienie jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na wartość zamówienia.

3. Wszystkie produkty są nowe.

4. Sprzedawane przez Sklep produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.

5. Sklep dochowuje należytej staranności by zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor i fakturę. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości ekranu na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia zawsze opis produktu oraz jego koloru. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sklepem.

6. Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.

7. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Sklep nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sklep, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia, w tym ceny, nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez sklep.

III. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mogą być składane droga elektroniczną przez Klientów na stronie wwstore.eu

2. W formularzu zamówienia Klient powinien wskazać następujące dane:

a) imię i nazwisko lub nazwę
b) adres miejsca zamieszkania lub siedziby
c) adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres miejsca zamieszkania lub siedziby) d) NIP (w przypadku osób dokonujących zakupu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej)
e) numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego - do kontaktu
f) adres e-mail
g) hasło.

10. Przesłanie nieprawidłowo wypełnionego formularza nie będzie traktowane jako złożenie zamówienia przez Klienta.

11. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy odnoszących się do prawidłowości wypełnienia formularza przez Klienta (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta) Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W PRZYPADKU braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sklep może odmówić potwierdzenia i realizacji zamówienia, o czym Sklep zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta.

12. Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu na etapie jego realizacji do momentu przekazania towaru do wysyłki do Klienta z zastrzeżeniem ust. 13. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem telefonicznie pod numerem tel: +48 22 629 04 12 lub drogą e-mailową na adres info@wwstore.eu

13. W przypadku gdy zmiana polega na usunięciu produktów z zamówienia lub jego anulowaniu, traktowana będzie jak odstąpienie, o którym mowa w pkt. X regulaminu. Takie zmiany mogą zostać dokonane wyłącznie przez Klientów będących osobami fizycznymi dokonującymi zakupów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient, składając zamówienie ma prawo wybrać następujące formy płatności w zależności od własnych preferencji oraz od wybranego sposobu dostawy zamówionego towaru:

  1. Przelew bankowy - przelew należności na konto sklepu
    nr 74 1140 1010 0000 2962 7100 1001

c) Płatność kartą kredytową/płatniczą/przelew- za pośrednictwem platformy:
- PAY-U prowadzonej przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399; NIP 779-23-08-495, na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług tej spółki, http://www.payu.pl/ (zapoznaj się z regulaminem systemu PAY-U: regulamin PAY-U);

2. W przypadku wybrania przelewu bankowego jako sposobu płatności zamówienie realizowane jest dopiero po wpłynięciu na konto Sklepu KWOTY ROWNEJ CENIE zakupu wraz z kosztami wysyłki.

3. Płatność przelewem bankowym powinna zostać dokonana w terminie 1 dnia od dnia złożenia zamówienia. W razie braku płatności w ciągu jednego dnia od daty złożenia zamówienia, Klient otrzyma od Sklepu e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 2 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.

4. Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki jest możliwa wyłącznie w przypadku przesyłek krajowych.

V. DOSTAWA

  1. Na terenie Polski towar dostarczany jest za pomocą zewnętrznego przewoźnika za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  2. 2. W przypadku dostawy towaru zagranicę, Sklep przed potwierdzeniem zamówienia uzgadnia z klientem sposób i możliwość dostawy do danego kraju oraz koszt przesyłki. W tym przypadku prosimy o kontakt ze Sklepem przed złożeniem zamówienia. 

4. O koszcie dostawy Sklep każdorazowo informuje Klienta na etapie składania zamówienia.

5. Koszt dostawy stanowi koszt dodatkowy do ceny towaru i jest do niej doliczany.

6. Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone.

VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 7 dni roboczych (w dniach poniedziałek – piątek, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt państwowych), chyba że sklep uzgodnił z Klientem inny dogodny dla Klienta termin dostawy przekraczający 7 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne lub sprowadzane na indywidualne zamówienie klienta, lub zamówione z zagranicy. W takim wypadku przed potwierdzeniem zamówienia tj. przyjęciem go do realizacji, Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta o przewidywanym terminie dostawy i ustali, czy Klient podtrzymuje swoje zamówienie.

2. Sklep dokłada należytej staranności by realizować program szybkiej wysyłki towarów tzw. „wysyłki w 24 godziny”. Nie wpływa to jednak na treść pkt. 1,3 i 4..

3. . W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia, Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta o tym fakcie i zwróci niezwłocznie całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

4. O terminie realizacji zamówienia Klient informowany jest podczas weryfikacji zamówienia przez Sklep (telefonicznej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany podczas rejestracji). Dodatkowo Sklep informuje o dostępności towaru przy każdym produkcie widniejącym na stronach internetowych Sklepu.

VII. PARAGONY I FAKTURY VAT

1. Do każdego zakupionego w Sklepie towaru dołączany jest oryginalny paragon lub faktura VAT.

2. W przypadku gdy Klient na etapie rejestracji lub składania zamówienia nie podał numeru NIP, a wskazał że żąda wystawienia faktury, faktura może go nie zawierać.

3. Na żądanie Klienta Sklep uzupełni treść faktury o podany przez Klienta numer NIP.

VIII. DORĘCZENIE TOWARU

1. Chwilą wydania towaru jest moment odbioru towaru od przewoźnika.

2. Dowodem wydania towaru jest dokument wydania lub list przewozowy podpisany przez Klienta.

4. Z uwagi na treść ust. 3 powyżej Klient, akceptując regulamin, godzi się na to, że Sklepowi będą przysługiwać wobec przewoźnika wszystkie ewentualne roszczenia związane z zaginięciem, uszkodzeniem, ubytkiem związanym z dostawą lub opóźnieniem w dostawie towaru.

5. Klientowi ponadto mogą przysługiwać roszczenia wynikające z treści rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 266).

IX. ODBIÓR OSOBISTY

1. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest możliwy za okazaniem dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy w butiku stacjonarnym WW STORE warsaw, ul. Mokotowska 28 w godzinach: poniedziałek – piątek 11:00 – 19:00 sobota 11:00 – 15:00 w terminie 1-3 robocze dni od dnia przesłania przez Sklep pocztą elektroniczną potwierdzenia opłacenia Zamówienia.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTU I NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

Konsument a przedsiębiorca

1. Jeżeli Klient nie jest osobą fizyczną, która nabywa produkty w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (przedsiębiorca), wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. z późn. zm.). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad towaru (rzeczy) mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami. W tym przypadku postanowień ust. 2 i 7-12 nie stosuje się.

2. W razie, gdy Klient jest osobą fizyczną, która nabywa produkty w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument), wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności produktu (towaru) z umową mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami oraz z procedurą jak poniżej.

Sprawdzanie przesyłek

3. Klient powinien ustalić stan przesyłki w momencie jej otrzymania, a w przypadku stwierdzenia śladu naruszenia przesyłki lub jej plomb, zamknięć czy ścian lub innego uszkodzenia przesyłki, powinien zgłosić zastrzeżenia przewoźnikowi i zażądać sporządzenia protokołu ustalenia stanu przesyłki.

4. W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, których nie można było dostrzec na etapie odbioru, Klient powinien o nich poinformować przewoźnika niezwłocznie po ich zauważeniu i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.

5. Nie sporządzenie protokołu ustalenia stanu przesyłki nie wyklucza złożenia reklamacji (roszczeń z tytułu wady towaru lub jego niezgodności z umową), a ma na celu jedynie przyspieszenie jej rozpatrzenia i ułatwienie procedowania.

Reklamacje

6. Reklamacje mogą być składane:

  1. w formie pisemnej na adres siedziby WW STORE Mokotowska 28, 00-558 Warszawa

    b) drogą elektroniczną na adres e-mailowy info@wwstore.eu

    7. Do reklamacji należy załączyć formularz reklamacji i opisać w nim wadę albo niezgodność z umową. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres Sklepu. Nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Klient żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Klient zobowiązany jest jednak przesłać produkt na adres Sklepu jeśli Sklep uzna to za konieczne. Klient powinien załączyć do reklamowanego towaru dowód jego zakupu – faktura albo oryginał paragonu.

8. W ramach reklamacji Klient w pierwszej kolejności ma prawo żądać nieodpłatnej wymiany towaru lub naprawy. W sytuacji gdy naprawa nie jest możliwa Sklep wymieni towar na nowy.

9. Sklep nie wymieni towaru na nowy tylko wtedy, gdy nie jest to możliwe (produkty często istnieją jedynie w jednym oryginalnym egzemplarzu) albo wymaga nadmiernych kosztów.

10. Klient może żądać zwrotu pieniędzy tylko wtedy, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna i wystąpi choć jedna z następujących sytuacji:

a) sprzedawca nie jest w stanie doprowadzić towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę ani naprawę, bowiem jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów;
b) naprawa albo wymiana nie została wykonana przez sprzedawcę w odpowiednim czasie;
c) naprawa albo wymiana naraża kupującego na znaczne niedogodności.

11. Gdy niezgodność towaru z umową nie jest istotna, Klient może żądać obniżenia ceny.

12. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od złożenia reklamacji.

13. Klient (Konsument) traci powyższe uprawnienia jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu (towaru) z umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

1. Klientowi będącemu osobą fizyczną, która dokonała zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsumentowi), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy przez przewoźnika Klientowi bez podawania przyczyn. Do zachowania tego terminu NALEZY WYSŁAĆ oświadczeniE przed jego upływem na adres e-mailowy info@wwstore.eu lub pocztą na adres siedziby WW STORE ul. Mokotowska 28, 00-558 Warszawa.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy,
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f) dostarczania prasy;
g) usług w zakresie gier hazardowych.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony towar w stanie niezmienionym tj. w takim samym składzie ilościowym i jakościowym, z metkami i niezerwanymi plombami, bez uszkodzeń i śladów użycia, w oryginalnym opakowaniu, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Obowiązek ten nie będzie spełniony w przypadku zwrotu zakupionego towaru w przesyłce za pobraniem. Takie przesyłki nie będą przez Sklep odbierane.

5. Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie towaru powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu.

6. Zwrot towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Klient ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do Sklepu.

7. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, Sklep zwróci wysokość przedpłaty wraz z odsetkami ustawowymi od daty dokonania przedpłaty.

8. Zwrot wpłaconych przez Klienta środków uwzględniający koszty przesyłki przez Sklep towarów do Klienta, dokonany będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia.

XI. REGULAMIN

1. Regulamin udostępniany jest Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej.

2. Klient ma możliwość dokonania wydruku regulaminu, a także dokonania jego zapisu na własnym nośniku danych

3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Sklep z zastrzeżeniem, iż wszelkie zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień dokonanych przed zmianą regulaminu.

4. Sklep zawiadomi o wprowadzeniu zmiany Regulaminu, zamieszczając odpowiednią informację pod linkiem „Regulamin” przez okres jednego miesiąca. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego Regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się stary Regulamin.

XII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest WONDERS S.C. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 28, Warszawa NIP: 7010832987 („Sklep”).

2. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień i umów, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych.

3. Klient składający zamówienie i dokonujący rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie w bazie Sklepu, gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia, obsługi posprzedażowej (reklamacji) oraz, w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, również w celach promocyjnych.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia i sprzedaży uniemożliwia korzystanie z usług Sklepu.

5. Każdy zarejestrowany w sklepie klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych, przy czym w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Klient nie ma żadnego zamówienia w trakcie realizacji.

6. O wyrażeniu zgody na umieszczenie w bazie Sklepu, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klient jest każdorazowo informowany na etapie składania zamówienia/rejestracji. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia.

XIII. PRAWO WŁAŚCIWE

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajduje zastosowanie prawo polskie, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, a także ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

XIV. SĄD WŁAŚCIWY

1. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem będącym osobą fizyczną niedokonującą zakupu w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsumentem), wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym jest sąd powszechny wynikający z przepisów prawa.

2. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem innym niż określony w ust. 1, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę WONDERS S.C. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 28, 00-558 Warszawa.

XV. KONTAKT

1. Wszelka korespondencja a także towar zwracany lub reklamowany powinny być przesyłane na adres WONDERS ul. Mokotowska 28, 00-558 Warszawa, chyba że przedstawiciel Sklepu pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej wskaże Kupującemu inny adres.

2. Klient może kontaktować się ze Sklepem za pomocą poczty elektronicznej  info@wwstore.eu lub telefonicznie na numer telefonu: +48 22 629 04 12

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i są wyłączną własnością tychże podmiotów.

2. Sklep informuje, iż opisy produktów i ich dane umieszczone na stronie internetowej wwstore.eu oparte są na informacjach i zapewnieniach ich producentów. Sklep dopełnia należytej staranności w sprawdzeniu czy dane odpowiadają rzeczywistości. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Sklepu z tytułu rękojmi za wady i niezgodności towaru z umową.